این شهر ، مرا دیوانه می خواند
کجایی دل نمیداند ، که دنیای مرا ماتم گرفته
نمیبنی مگر دلم گرفته –