امشب شهادت نامه ی عشاق، امضا می‌شود
▪️فردا ز خون عاشقان، این دشت دریا می‌شود