امپراطور مرتضی پاشایی

*طلوع بی غروب*
بی هیچ تردیدی او تمثیل بی بدیل مهر بود.
همو که شعر در وصفش سرایید...........
ساز در وصفش نواخت....