امپراطور مرتضی پاشایی


تنها ترین برادر
از داغ برادر جگرم سوخت ، رفیقان
لیکن ، شدم از زخم زبان ،زار وپریشان.
یا رب شده لبریز دگر کاسه صبرم.
دلخوش به همینم که تویی مرحم دردم.